Your search returned 60 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Marketing terytorialny / pod red. Tadeusza Markowskiego. Publisher: Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-000497] (1).
Metody rachunku efektywności w miejscowym planowaniu przestrzennym w Polsce : (studium krytyczne) / Juliusz Kolipiński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-070163] (1).
Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej / Jacek Szlachta. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089540] (1).
Przemiany wsi pod wpływem zakładu przemysłowego : studium rejonu Milejowa / Jan Turowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. Availability: Copies available for hold on place: [M-009246] (1).
Rozwój gospodarczy krajów RWPG i problemy międzynarodowego podziału pracy / Artur Bodnar. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1966. Availability: Copies available for hold on place: [M-029453] (1).
Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na strukturę przestrzenną rolnictwa w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Dietla i Bogdana Gregora. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-029488] (1).
Migracje ze wsi do miast ze szczególnym uwzględnieniem lat 1979-1985 : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stasiaka. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-071835] (1).
Foresight regionalny i technologiczny : pierwsze doświadczenia polskich regionów = Regional and technological foresight : first experiences of Polish regions / pod red. Andrzeja Klasika, Tadeusza Markowskiego. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Regional and technological foresight first experiences of polish regions.Availability: Copies available for loan: [M-066191] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach = (Planning works and spatial conflicts in communes) / pod red. Przemysława Śleszyńskiego i Jerzego Solona ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospoadarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2010. Other title: Planning works and spatial conflicts in communes.Availability: Copies available for hold on place: [M-112795] (1).
Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich = (Human and Social Capital in the Process of the Rural Areas' Development) / pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Human and Social Capital in the Process of the Rural Areas' Development.Availability: Copies available for loan: [M-066193] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Wymiar europejski Regionu Morza Bałtyckiego = (The European dimension of Baltic Sea Region) / pod red. Tomasza Parteki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Karju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2010. Other title: European dimension of Baltic Sea Region.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi = (Revitalisation of post-industrial urban areas in Lodz) / pod red. Tadeusza Markowskiego, Sylwii Kaczmarek, Joanny Olenderek ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Revitalisation of post-industrial urban areas in Lodz.Availability: Copies available for loan: [M-066189] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112796] (1).
Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. = (Regional development in Poland in the light of the XXI century challenges) / pod red. Tadeusza Kudłacza ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Regional development in Poland in the light of the XXI century challenges.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast = Role of universities in socio-economic and spatial development of towns / pod red. Tadeusza Markowskiego i Dominika Drzazgi. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2008. Other title: Role of universities in socio-economic and spatial development of towns.Availability: Copies available for hold on place: [M-112805] (1).
Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym ziemi = (Sustainable livelihood in changing earth system) / pod red. Małgorzaty Gutry-Koryckiej i Tadeusza Markowskiego. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2009. Other title: Sustainable livelihood in changing earth system.Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033 = Polish spatial development concept 2033 : an experts' approach / Piotr Korcelli [et al.]. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Polish spatial development concept 2033 : an experts' approach.Availability: Copies available for loan: [M-066190] (1).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Ewaluacja polityki rozwoju regionu : metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego = (Evaluation fo regional development policy : methods, contexts and dimensions of sustainable development) / Krzysztof Malik. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2011. Other title: Evaluation of regional development policy : methods, contexts and dimensions os sustainable development.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast = (Rewitalization, gentryfication and development problems of small town's) / pod red. Krystiana Heffnera i Tadeusza Marszała. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2011. Other title: Rewitalization, gentryfication and development problems of small town's | Revitalization, gentryfication and development problems of small town's.Availability: Copies available for loan: [M-078675] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112797] (1).
Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej = (Potential metropolises with a special respect to Eastern Poland) / pod red. Zbigniewa Makieły. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2009. Other title: Potential metropolises with a special respect to Eastern Poland.Availability: Copies available for loan: [M-081373] (3).
  Copies available for hold on place: [M-112789] (1).
Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. = (Perspectives of Poland's regional development in the programming period after 2013). Cz. 1 / pod red. Anny Harańczyk. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2011. Other title: (Perspectives of Poland's regional development in the programming period after 2013.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Miasto innowacyjne : wiedza - przedsiębiorczość - marketing = Innovative city : knowledge - enterprise - marketing / pod red. Zbigniewa Makieły i Andrzeja Szromnika. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2012. Other title: Innovative city : knowledge - enterprise - marketing.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Przestrzeń publiczna małych miast = (Public space of small towns) / pod red. Krystiana Heffnera i Tadeusza Marszała. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2012. Other title: Public space of small towns.Availability: Copies available for loan: [M-083775] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112798] (1).
Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego = (Territorial cohesion of Lodz Metropolitan Area) / pod red. Bartosza Bartosiewicza, Tadeusza Marszała, Iwony Pielesiak. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2012. Other title: Territorial cohesion of Lodz Metropolitan Area.Availability: Copies available for hold on place: [M-084576] (1).
Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywizacja, nowe struktury = (Rural labour in transition - new opportunities for new market) / pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2012. Other title: Rural labour in transition - new opportunities for new market.Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Polityka rozwoju i zarządzanie usługami publicznymi w strukturach samorządowych = (Development policy and public services management in local and regional government) / Florian Kuźnik. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2012. Other title: Development policy and public services management in local and regional government.Availability: Copies available for hold on place: [M-084575] (1).
Diagnoza sozologiczna gmin Polski w I dekadzie XXI wieku = (The sozological assesment of Polish communes in the first decade of 21 century) / Mariusz Kistowski. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2012. Other title: Sozological assesment of Polish communes in the first decade of 21 century.Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Funkcjonalny obszar Delty Wisły w terytorializacji Polski = (The functional area of the Vistula Delta in territorialization of Poland) / pod red. Tomasza Parteki i Anny Golędzinowskiej. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2013. Other title: Functional area of the Vistula Delta in territorialization of Poland.Availability: Copies available for hold on place: [M-086398] (1).
Monitoring rozwoju regionalnego : aspekty metodologiczne i implementacyjne = (Monitoring of regional development : methodological and implementation aspects) / Jarosław T. Czochański. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2013. Other title: Monitoring of regional development : methodological and implementation aspects.Availability: Copies available for hold on place: [M-112745] (1).
Metody badania konkurencyjności regionów = (Research methods of competitiveness of regions) / Urszula Bronisz. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2013. Other title: Research methods of competitiveness of regions.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych = (The conditions of and trends in developing the voivodships of Eastern Poland - underdeveloped regions) / Joanna Kudełko. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013. Other title: Conditions of and trends in developing the voivodships of Eastern Poland - underdeveloped regions.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).

Powered by Koha