Your search returned 54 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów-Lwów = (Metropolisation processes in Podkarpackie Region Rzeszów-Lvov) / pod red. Zbigniewa Makieły i Romana Fedana. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2007. Other title: Metropolisation processes in Podkarpackie Region Rzeszów-Lvov.Availability: Copies available for hold on place: [M-026850] (1).
Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej : wyzwania wobec kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna / pod red. Tadeusza Kudłacza i Tadeusza Markowskiego. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Retardacja materialnego przekształcania zasobów przyrodniczych : osiągnięcia, problemy, perspektywy = Natural resources processing retardation : achievements, problems and perspectives / pod red. Joanny Kosteckiej. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Natural resources processing retardation : achievements, problems and perspectives.Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Foresight regionalny i technologiczny : pierwsze doświadczenia polskich regionów = Regional and technological foresight : first experiences of Polish regions / pod red. Andrzeja Klasika, Tadeusza Markowskiego. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Regional and technological foresight first experiences of polish regions.Availability: Copies available for loan: [M-066191] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich = (Human and Social Capital in the Process of the Rural Areas' Development) / pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Human and Social Capital in the Process of the Rural Areas' Development.Availability: Copies available for loan: [M-066193] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi = (Revitalisation of post-industrial urban areas in Lodz) / pod red. Tadeusza Markowskiego, Sylwii Kaczmarek, Joanny Olenderek ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Revitalisation of post-industrial urban areas in Lodz.Availability: Copies available for loan: [M-066189] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112796] (1).
Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. = (Regional development in Poland in the light of the XXI century challenges) / pod red. Tadeusza Kudłacza ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Regional development in Poland in the light of the XXI century challenges.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast = Role of universities in socio-economic and spatial development of towns / pod red. Tadeusza Markowskiego i Dominika Drzazgi. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2008. Other title: Role of universities in socio-economic and spatial development of towns.Availability: Copies available for hold on place: [M-112805] (1).
Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym ziemi = (Sustainable livelihood in changing earth system) / pod red. Małgorzaty Gutry-Koryckiej i Tadeusza Markowskiego. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2009. Other title: Sustainable livelihood in changing earth system.Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033 = Polish spatial development concept 2033 : an experts' approach / Piotr Korcelli [et al.]. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Polish spatial development concept 2033 : an experts' approach.Availability: Copies available for loan: [M-066190] (1).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast = (Rewitalization, gentryfication and development problems of small town's) / pod red. Krystiana Heffnera i Tadeusza Marszała. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2011. Other title: Rewitalization, gentryfication and development problems of small town's | Revitalization, gentryfication and development problems of small town's.Availability: Copies available for loan: [M-078675] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112797] (1).
Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej = (Potential metropolises with a special respect to Eastern Poland) / pod red. Zbigniewa Makieły. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2009. Other title: Potential metropolises with a special respect to Eastern Poland.Availability: Copies available for loan: [M-081373] (3).
  Copies available for hold on place: [M-112789] (1).
Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego = (Territorial cohesion of Lodz Metropolitan Area) / pod red. Bartosza Bartosiewicza, Tadeusza Marszała, Iwony Pielesiak. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2012. Other title: Territorial cohesion of Lodz Metropolitan Area.Availability: Copies available for hold on place: [M-084576] (1).
Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych = (The conditions of and trends in developing the voivodships of Eastern Poland - underdeveloped regions) / Joanna Kudełko. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013. Other title: Conditions of and trends in developing the voivodships of Eastern Poland - underdeveloped regions.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia = Spatial economy - experience and challenges of teaching process / pod red. Pawła Churskiego i Tadeusza Kudłacza. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013. Other title: Spatial economy - experience and challenges of teaching process.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach = Indicators of spatial organization and spatial order in communes / pod red. Przemysława Śleszyńskiego. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013. Other title: Indicators of spatial organization and spatial order in communes.Availability: Copies available for hold on place: [M-112857] (1).
Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej : stare problemy i nowe wyzwania : (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego) = Development of rural areas in Poland and the EU cohesion policy : old problems and new challenges : (with particular regard to the Opolskie voivodeship) / pod red. Krystiana Heffnera ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013. Other title: Development of rural areas in Poland and the EU cohesion policy : old problems and new challenges : (with particular regard to the Opolskie voivodeship).Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Polityka rozwoju regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych = (Regional development policy based on smart specialisations) / pod red. Krzysztofa Malika ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013. Other title: Regional development policy based on smart specialisations.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta = (Partnership and responsibility in the city life) / [pod red. Tadeusza Markowskiego i Danuty Stawasz] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2014. Other title: Partnership and responsibility in the city life.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich : stare problemy i nowe wyzwania = UE cohesion policy vs. rural development : old problems and new challenges / pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2014. Other title: UE cohesion policy vs. rural development : old problems and new challenges.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi = Social responsibility in the management processes of functional Urban Areas / pod red. Tadeusza Markowskiego i Danuty Stawasz. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, cop. 2014. Other title: Social responsibility in the management processes of functional Urban Areas.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Planowanie przestrzenne - instrument trwałego i zrównoważonego rozwoju = Spatial planning - an instrument of sustainable development / pod red. Ryszarda Janikowskiego. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2014. Other title: Spatial planning - an instrument of sustainable development.Availability: Copies available for hold on place: [M-112791] (1).
Metropolitalny foresight strategiczny : metodologia i studium przypadku = (Metropolitan strategic foresight : methodology and case study) / Andrzej Klasik, Jerzy Biniecki, Artur Ochojski. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2014. Other title: Metropolitan strategic foresight : methodology and case study.Availability: Copies available for hold on place: [M-094959] (1).
Rozwój statystyki regionalnej w kontekście potrzeb informacyjnych polityki spójności : nowe podejście do przestrzeni = (The development of regional statistic in the view of informatic needs of cohesion policy : new approach to space) / pod red. Janusza Zaleskiego. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2014. Other title: Development of regional statistic in the view of informatic needs of cohesion policy : new approach to space.Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów : uwarunkowania i kierunki / pod redakcją Tadeusza Kudłacza i Piotra Lityńskiego. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. Other title: Management of space in cities and regions : conditions and directions.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Rozwój obszarów miejskich w polityce regionów / pod redakcją Andrzeja Klasika i Floriana Kuźnika ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. Other title: Development of urban areas in the policy of regions.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich = Innovation of rural tourism and new opportunities of employement on rural areas / pod redakcją Wioletty Kamińskiej. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. Other title: Innovation of rural tourism and new opportunities of employement on rural areas.Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Turystyka wiejska i agroturystyka : nowe paradygmaty dla XXI wieku / pod redakcją Wioletty Kamińskiej i Małgorzaty Wilk-Grzywny. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. Other title: Rural tourism and agroturism : new paradigms for XXI century.Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Procesy gentryfikacji w obszarach śródmiejskich wielkich miast na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska / pod redakcją Jolanty Jakóbczyk-Gryszkiewicz. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. Other title: (Gentrification in the inner-city: the lesson from Warsaw, Łódź and Gdańsk).Availability: Copies available for hold on place: [M-112799] (1).
Lists:
Uwarunkowania rozwoju turystyki : wybrane problemy / pod redakcją Wioletty Kamińskiej. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. Other title: Determinants of tourism development : selected issues.Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).

Powered by Koha