Your search returned 265 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach = (Planning works and spatial conflicts in communes) / pod red. Przemysława Śleszyńskiego i Jerzego Solona ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospoadarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2010. Other title: Planning works and spatial conflicts in communes.Availability: Copies available for hold on place: [M-112795] (1).
Przemiany środowiska geograficznego Polski / Wszechnica Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-066164] (1).
Problemy wdrażania sieci Natura 2000 na obszarze Sudetów / red. nauk. Marek Furmankiewicz i Barbara Mastalska-Cetera ; Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Publisher: Jelenia Góra : Muzeum Przyrodnicze, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-066170] (1).
Podstawy ruralistyki z elementami budownictwa wiejskiego / Witold Czarnecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-097628] (1).
Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. : zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju / pod red. Tadeusza Marszała. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji / pod red. Tadeusza Markowskiego i Tadeusza Marszała. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-083314] (1).
  Copies available for hold on place: [M-100904] (1).
Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033 = Polish spatial development concept 2033 : an experts' approach / Piotr Korcelli [et al.]. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Polish spatial development concept 2033 : an experts' approach.Availability: Copies available for loan: [M-066190] (1).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego / pod red. Ryszarda Cymermana ; [aut. Ryszard Cymarman et al.]. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Zarządzanie przestrzenne : teoretyczne i praktyczne aspekty prognozowania finansowych skutków opracowań planistycznych / pod red. Tomasza Bajerowskiego. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych = Perspective on the regional development in the light of landscape research / pod red. Małgorzaty Strzyż ; [aut. tomu Jarosław Balon et al.] ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Geografii, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu. Publisher: Kielce : Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego : Drukarnia Duet, 2005. Other title: Perspective on the regional development in the light of landscape research.Availability: Copies available for hold on place: [M-048888] (1).
Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast / pod red. Piotra Lorensa i Justyny Martyniuk-Pęczek. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Urbanista, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-067113] (4).
  Copies available for hold on place: [M-067112] (1).
Rola rewitalizacji w kształtowaniu układów przestrzennych osiedli wiejskich na Warmii / Lech Kotlewski. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-112766] (1).
Rozwój a przestrzeń w wybranych krajach rozwijających się / Anna Grzegorczyk ; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-112771] (1).
Pozwolenie na budowę / Anna Ostrowska. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Proces inwestycyjno-budowlany / Katarzyna Małysa. Edition: Stan prawny na 31 maja 2002 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-079612] (1).
Polska przestrzeń : raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju / [Ministerstwo Budownictwa ; koordynacja i red., Maciej Borsa, Elżbieta Szelińska]. Publisher: Warszawa : [s.n.]. 2007 (Kraków : Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego). Availability: Copies available for hold on place: [M-097633] (1).
Rozwój lokalny : bariery i stymulanty : wybrane zagadnienia : V Kongres Obywatelski / [red. Cezary Trutkowski]. Publisher: Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-093003] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce na przykładzie wrocławskiego obszaru metropolitalnego / Iwona Ładysz. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2009. Other title: Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku / Grzegorz Węcławowicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk , 2006. Other title: Spatial organization of Poland at the beginning of the 21st century.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Duże przedsiębiorstwa w strukturze przestrzennej największych polskich miast / Przemysław Śleszyński. Publisher: Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego, 2008. Other title: Large enterprises in the spatial structure of major Polish cities.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-097636] (1).
Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie / Tomasz Kaczmarek, Łukasz Mikuła. Publisher: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Studia i plany zagospodarowania przestrzennego / Wiesława Strabel ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Proces budowlany : zagadnienia administracyjno-prawne / Stanisław Jędrzejewski. Edition: Stan prawny na dzień 30 kwietnia 1995 r.Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", cop. 1995. Availability: Copies available for loan: [M-083297] (1).
Obszary metropolitalne w Polsce : delimitacja i charakterystyka struktury przestrzennej / Zbigniew Gontarski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-083299] (1).
Problemy rekonstrukcji metodologicznej polskich studiów regionalnych / pod red. Antoniego Kuklińskiego. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-083300] (1).
Gospodarka przestrzenna Polski : diagnoza - rekonstrukcja - prognoza / pod red. Antoniego Kuklińskiego. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-083301] (1).
Kształcenie kadr dla gospodarki przestrzennej / pod red. Andrzeja Hopfera. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-083303] (1).
Nowa generacja w badaniach gospodarki przestrzennej / pod red. Ryszarda Domańskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-083304] (1).
Polska przestrzeń a wyzwania XXI wieku / pod red. Jerzego Kołodziejskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-083306] (1).
Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej / pod red. Wiesława Maika. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-083307] (1).

Powered by Koha