Your search returned 265 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zamość - miasto idealne : studia z dziejów rozwoju przestrzennego i architektury / pod red. Jerzego Kowalczyka. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1980. Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-087710] (1).
Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego / Piotr Kwaśniak. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-052846] (1).
Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego / Piotr Kwaśniak. Edition: Wyd. 2 [zaktual.].Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-053305] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Zarządzanie inwestycjami komunalnymi : dobra praktyka w pozyskiwaniu funduszy europejskich / Magdalena Graczyk. Publisher: Bydgoszcz ; Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-099653] (1).
Przestrzeń i społeczeństwo : z badań ekologii społecznej / red. nauk. Zygmunt Pióro. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-076577] (1).
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne : komentarz / red. Zygmunt Niewiadomski ; aut.: Krzysztof Jaroszyński [et al.]. Edition: Wyd. 5, [stan prawny na dzień 12.1.2009 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-088163] (1).
Żyć znaczy mieszkać : dom naszych pragnień i możliwości / Janusz A. Włodarczyk. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-087711] (1).
Terminologia w działalności inwestycyjno-budowlanej / Tadeusz Biliński. Publisher: Warszawa : Izba Projektowania Budowlanego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055376] (1).
  Copies available for reference: [CZ 69] (1).
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu : w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym : [poradnik] / Krzysztof Jaroszyński i Marek Sawicki. Publisher: Warszawa : Urbanista, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
O orientacji w przestrzeni miasta / Anna Agata Kantarek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, druk 2009. Availability: Copies available for loan: [M-088310] (1).
Jakość środowiska mieszkaniowego w strefie centralnej Jarosławia / Justyna Kobylarczyk ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydaw. PK, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-097638] (1).
Zagrożenia i ochrona przed powodzią w planowaniu przestrzennym : poradnik metodyczny / Krystyna Pawłowska, Krzysztof Słysz ; Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Oddział w Krakowie. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Publisher: Kraków : Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-099051] (1).
Dylematy gospodarki przestrzennej : od diagnozy do procedur administracyjnych / pod red. Zygmunta Ziobrowskiego i Anny Rębowskiej ; Instytut Rozwoju Miast w Krakowie. Publisher: Kraków : IRM, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Technika zapisu planistycznego / Izabela Mironowicz ; Instytut Rozwoju Miast. Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Analiza i ocena potrzeb budowy infrastruktury technicznej w gminach miejskich : (zakres, środki, pomoc unijna) / Witold A. Werner, Tadeusz Jaworski, Elżbieta Wężyk ; Instytut Rozwoju Miast. Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Przestrzenne aspekty rewitalizacji - śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Jarczewskiego ; Instytut Rozwoju Miast. Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Powodzie a planowanie przestrzenne : poradnik / aut.: Krzysztof Słysz, Janina Leńczowska-Baranek, Krystyna Pawłowska ; współpr. Małgorzata Schmager, Jerzy Baścik ; Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział w Krakowie. Publisher: Kraków : IGPiK, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-099059] (1).
Nowe zadania planowania miejscowego w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich / pod red. Zygmunta Ziobrowskiego i Jacka M. Pijanowskiego ; Instytut Rozwoju Miast. Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-112786] (1).
Prawne aspekty procesu inwestycyjnego / pod red. Maksymiliana Cherki, Filipa Elżanowskiego, Krzysztofa Wąsowskiego. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2009 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090718] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu : o czynniku kompozycji : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych / Aleksander Böhm ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-100906] (1).
Wybrane problemy ochrony krajobrazu kulturowego polskiej wsi na przykładzie Markowej w woj. podkarpackim / Małgorzata Drożdż-Szczybura ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : PK, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-094672] (1).
Tarnobrzeg : historia rozwoju przestrzennego / Kazimierz Kuśnierz ; Politechnika Krakowska. Wydział Architektury. Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Zakładu Historii Architektury, Urbanistyki i Sztuki Powszechnej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-097630] (1).
Przegląd Urbanistyczny : seria wydawnicza Towarzystwa Urbanistów Polskich. Publisher: Wrocław : Towarzystwo Urbanistów Polskich , 2009-. Online Access: Spisy treści Availability: Copies available for hold on place: [CB-8] (8).
Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Pawłowskiej ; [zespół autorski: Aleksander Böhm et al.]. Publisher: Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Jakość środowiska mieszkaniowego w strefie centralnej Łańcuta / Justyna Kobylarczyk ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-097639] (1).
Funkcje obszarów wiejskich / pod red. Ewy Pałki. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Gminne planowanie przestrzenne a administracja rządowa / Paweł Sosnowski. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Finance in spatial economy / eds. Stanisław Korenik, Marek Łyszczak. Publisher: Warszawa : Committee for Spatial Economy and Regional Planning. Polish Academy of Sciences, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-097637] (1).
Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej : wyzwania wobec kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna / pod red. Tadeusza Kudłacza i Tadeusza Markowskiego. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego / pod red. Jana Macieja Chmielewskiego i Grzegorza Węcławowicza. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2010. Other title: Study of the conditions and directions of spatial development and the local plans of spatial development.Availability: Copies available for hold on place: [M-112861] (1).

Powered by Koha