Your search returned 265 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Charakter prawny zarządzenia zastępczego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / Katarzyna Borówka. Source: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
Spatial planning - supra-regional and regional instruments for shaping the territory of the state / Clemens Kreuzberger. Source: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
Ogłaszanie "w sposób zwyczajowo przyjęty" i jego wpływ na ważność gminnych aktów planistycznych / Karolina Rokicka-Murszewska. Source: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
Problematyka prawna ewidencji gruntów i budynków w kontekście prawidłowej klasyfikacji gruntów rolnych / Magdalena Krzysztofik. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-Online Access: Click here to access online
Ochrona przyrody na obszarach wiejskich : zagadnienia wybrane / Ryszard Mikosz. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-Online Access: Click here to access online
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument ochrony środowiska / Aleksander Lipiński. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-Online Access: Click here to access online
Ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym w rolnictwie / Paweł Czechowski, Adam Niewiadomski. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-Online Access: Click here to access online
Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego w świetle potrzeb rozwojowych obszarów wiejskich / Katarzyna Leśkiewicz. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-Online Access: Click here to access online
Wpływ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na prawne formy dysponowania nieruchomościami rolnymi / Aneta Suchoń. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-Online Access: Click here to access online
Infrastruktura telekomunikacyjna w rozwoju obszarów wiejskich / Paweł Wojciechowski. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-Online Access: Click here to access online
Planowanie przestrzenne a zrównoważony rozwój obszarów wielskich / Teresa Kurowska. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-Online Access: Click here to access online
Aspekty przestrzenne kształtowania ustroju rolnego / Błażej Wierzbowski. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-Online Access: Click here to access online
Obszary wiejskie a planowanie przestrzenne / Paweł Czechowski, Adam Niewiadomski. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-Online Access: Click here to access online
Odpowiedzialność gminy w związku ze zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego / Paweł Popardowski. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-Online Access: Click here to access online
Skarga według art. 101 ustawy o samorządzie gminnym instrumentem ochrony interesów właściciela gruntów w procedurze planowania miejscowego / Elżbieta Klat-Górska. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-Online Access: Click here to access online
Szczególne "substytuty" planowania przestrzennego / Grzegorz Dobrowolski. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-Online Access: Click here to access online
Niektóre problemy planowania przestrzennego w związku z działalnością regulowaną prawem geologicznym i górniczym / Aleksander Lipiński. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-Online Access: Click here to access online
Plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego / Ryszard Mikosz. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-Online Access: Click here to access online
Zagospodarowanie terenów rolniczych w przypadku braku planu miejscowego : (zagadnienia wybrane) / Iwona Bogucka. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-Online Access: Click here to access online
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako instrument kształtowania wartości rynkowej nieruchomości / Stanisława Kalus, Magdalena Habdas. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-Online Access: Click here to access online
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie a wartości konstytucyjne / Anna Chorążewska, Joanna Jagoda. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-Online Access: Click here to access online
Instrumenty planowania przestrzennego w rolnictwie : (założenia modelowe a rzeczywistość) / Stanisław Prutis. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-Online Access: Click here to access online
Własność gruntowa a planowanie przestrzenne w dorobku naukowym Profesora Waleriana Pańki / Teresa Kurowska. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-Online Access: Click here to access online
Kształtowanie ustroju rolneg : aspekty przestrzenne / Błażej Wierzbowski. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a prawo własności / Teresa Kurowska. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-
Wpływ planowania przestrzennego na pojęcie nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego / Zygmunt Truszkiewicz. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-
Milczenie organów gminy w sprawach ładu przestrzennego / Tomasz Bąkowski. Source: Samorząd Terytorialny Warszawa : Międzykomunalna Sp. Akc. "Municipium", 1991-Other title: Silence of the municipal authorities on spatial governance.
Legalność zabudowy w postępowaniu w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy / Paweł Daniel. Source: Samorząd Terytorialny Warszawa : Międzykomunalna Sp. Akc. "Municipium", 1991-Other title: Legality of a development in proceedings on the definition of planning permission.
Problematyka prawna uciążliwości zapachowych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze gminy / Jan Chielewski. Source: Samorząd Terytorialny Warszawa : Międzykomunalna Sp. Akc. "Municipium", 1991-Other title: Legal issue of arduousness of odours in spatial planning and development within the municipality.
Charakter prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy = Legal nature of study of conditions and directions of spatial development of the commune / Teresa Zyglewska. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Lublin : UMCS, 1954-Other title: Legal nature of study of conditions and directions of spatial development of the commune.

Powered by Koha