Your search returned 28 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych = Technical and economical infrastructure in metropolitan areas / pod red. Zbigniewa Makieły i Tadeusza Marszała. Publisher: Warszawa : KPZK PAN, cop. 2005. Other title: Technical and economical infrastructure in metropolitan areas.Availability: Copies available for loan: [M-081407] (51).
  Copies available for hold on place: [M-098912] (1).
Z zagadnień sieci osadniczej i pozarolniczego wykorzystania ziemi / [kom. red. Michał Kaczorowski et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969. Availability: Copies available for hold on place: [M-025768] (1).
Problemy rozwoju regionalnego i zagospodarowania przestrzennego w Europie i w Stanach Zjednoczonych / [wstęp Antoni Kukliński]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-028881] (1).
Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów-Lwów = (Metropolisation processes in Podkarpackie Region Rzeszów-Lvov) / pod red. Zbigniewa Makieły i Romana Fedana. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2007. Other title: Metropolisation processes in Podkarpackie Region Rzeszów-Lvov.Availability: Copies available for hold on place: [M-026850] (1).
Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej : wyzwania wobec kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna / pod red. Tadeusza Kudłacza i Tadeusza Markowskiego. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego / pod red. Jana Macieja Chmielewskiego i Grzegorza Węcławowicza. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2010. Other title: Study of the conditions and directions of spatial development and the local plans of spatial development.Availability: Copies available for hold on place: [M-112861] (1).
Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. : zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju / pod red. Tadeusza Marszała. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji / pod red. Tadeusza Markowskiego i Tadeusza Marszała. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-083314] (1).
  Copies available for hold on place: [M-100904] (1).
Obszary metropolitalne w Polsce : delimitacja i charakterystyka struktury przestrzennej / Zbigniew Gontarski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-083299] (1).
Problemy rekonstrukcji metodologicznej polskich studiów regionalnych / pod red. Antoniego Kuklińskiego. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-083300] (1).
Gospodarka przestrzenna Polski : diagnoza - rekonstrukcja - prognoza / pod red. Antoniego Kuklińskiego. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-083301] (1).
Kształcenie kadr dla gospodarki przestrzennej / pod red. Andrzeja Hopfera. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-083303] (1).
Nowa generacja w badaniach gospodarki przestrzennej / pod red. Ryszarda Domańskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-083304] (1).
Polska przestrzeń a wyzwania XXI wieku / pod red. Jerzego Kołodziejskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-083306] (1).
Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej / pod red. Wiesława Maika. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-083307] (1).
Polska przestrzeń w perspektywie długiego trwania / pod red. Antoniego Kuklińskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-083308] (1).
Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów / pod red. Ryszarda Domańskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-083309] (1).
Instrumentalizacja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju : (zbiór ekspertyz ) / pod red. Tadeusza Markowskiego. Publisher: Warszawa : KPZK PAN, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-083310] (1).
Rola obszarów chronionych w koncepcjach przestrzennego zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce na przykładzie woj. mazowieckiego : ( z punktu widzenia rozwoju ekologicznie zrównoważonego ) / pod red. Andrzeja Stasiaka. Publisher: Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-083311] (1).
Regionalistyka wobec nowych wyzwań : ku regionom ładu, wiedzy i społeczeństwa informacyjnego / pod red. Tomasza Parteki. Publisher: Warszawa : KPZK PAN, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-083312] (1).
Potencjał funkcjonalno-przestrzenny Bydgoszczy w procesie tworzenia trójczłonowej metropolii Bydgoszcz-Fordon-Toruń = (Functional-spatial potential of Bydgoszcz in the process of creating triple element Bydgoszcz-Fordon-Toruń metropoly) / pod red. Barbary Siereckiej-Nowakowskiej. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2012. Other title: Functional-spatial potential of Bydgoszcz in the process of creating triple element Bydgoszcz-Fordon-Toruń metropoly.Availability: Copies available for hold on place: [M-112788] (1).
Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia = Spatial economy - experience and challenges of teaching process / pod red. Pawła Churskiego i Tadeusza Kudłacza. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013. Other title: Spatial economy - experience and challenges of teaching process.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach = Indicators of spatial organization and spatial order in communes / pod red. Przemysława Śleszyńskiego. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013. Other title: Indicators of spatial organization and spatial order in communes.Availability: Copies available for hold on place: [M-112857] (1).
Planowanie przestrzenne - instrument trwałego i zrównoważonego rozwoju = Spatial planning - an instrument of sustainable development / pod red. Ryszarda Janikowskiego. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2014. Other title: Spatial planning - an instrument of sustainable development.Availability: Copies available for hold on place: [M-112791] (1).
Gospodarka przestrzenna , potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia = (Spatial economy, practice expectations and innovative forms of education) / pod redakcją Tadeusza Kudłacza i Bernadetty Zawilińskiej. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. Other title: Spatial economy : practice expectations and innovative forms of education.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Polityka krajobrazowa a ustawa krajobrazowa 2015 : próba oceny wybranych rozwiązań = Landscape policy versus landscape act 2015 : evaluation of chosen problems / pod redakcją Tadeusza Markowskiego i Macieja Nowaka. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. Other title: Landscape policy versus landscape act 2015 : evaluation of chosen problems.Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Gospodarka przestrzenna : kluczowe problemy i koncepcje badawcze, wyzwania praktyki, profil i innowacyjność edukacji = Spatial management : key problems and research conceptions, practical challenges, the profile and innovativeness in education / pod redakcją Pawła Churskiego. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2017. Other title: Spatial management : key problems and research conceptions, practical challenges, the profile and innovativeness in education.Availability: Copies available for hold on place: [M-106161] (1).
Gra o przestrzeń = The game of space / pod redakcją Macieja J. Nowaka i Justyny Martyniuk-Pęczek. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2017. Other title: Game of space.Availability: Copies available for hold on place: [M-106162] (1).

Powered by Koha