Your search returned 37 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Przyszłość wsi polskiej : wizje, strategie, koncepcje / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Andrzeja Rosnera, Jerzego Wilkina ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : ISP, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-097621] (1).
Zatrudnienie i bezrobocie w obszarach wiejskich i w rolnictwie : w świetle reprezentatywnych badań ankietowych z 2000 r. / Waldemar Michna. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001 Availability: Copies available for hold on place: [M-072705] (1).
Inteligencja w społeczności wiejskiej / Zdzisław Grzelak. Publisher: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-037664] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070432] (1).
Trauma i eurosceptycyzm polskiej wsi / Lucjan Kocik. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-068396] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101463] (1).
Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa T. Wierzbickiego. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-008895] (1).
Kultura i życie społeczne wsi / Bronisław Gołębiowski. Publisher: Warszawa : Iskry, 1964. Availability: Copies available for hold on place: [M-069997] (1).
Społeczna struktura wsi : problematyka i metoda badań / Bogusław Gałęski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1962. Availability: Copies available for hold on place: [M-009378] (1).
Rozwój obszarów wiejskich / [red. nauk. Krzysztof Gorlach ; aut. badań i opracowań podstawowych: Stanisława Golinowska et al. ; aut. tekstów pomocniczych: Alina Baran et al.]. Publisher: Warszawa : Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-089547] (1).
Przemiany środowiska wychowawczego wsi w rejonie uprzemysławianym : studium porównawcze 20 wsi gromady Bielsk w powiecie płockim / Włodzimierz Wincławski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-015516] (1).
  Copies available for hold on place: [M-015517] (1).
Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich / pod red. Andrzeja Rosnera ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Publisher: Warszawa : FAPA, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Wpływ przekształceń strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej / pod red. Andrzeja Stasiak i Włodzimierza Zglińskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Publisher: Warszawa : IGiPZ PAN, 1997. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-070982] (1).
Polska, Ukraina, świat / pod red. Klemensa Budzowskiego i Anatolija Demianczuka. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2005. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-114763] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
Problemy społeczno-polityczne i gospodarcze wsi lubuskiej 1945-1975 / Adam Markiewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-035657] (1).
Wspomnienia wiciarza / Wawrzyniec Cichy. Publisher: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-040411] (1).
Alternatywne źródła dochodów ludności rolniczej / [komitet red. Stanisław Sosnowski et al.] ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach. Publisher: Ropczyce : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-042666] (1).
Mobilność przestrzenna i społeczno-zawodowa ludności wiejskiej w latach 2000-2005 / aut. Łukasz Zwoliński ; red. nauk. Alina Sikorska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Publisher: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-042743] (1).
Przeobrażenia w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi a proces włączania się Polski do wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej : synteza / Alina Sikorska. Publisher: Warszawa : IERiGŻ-PIB, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-097580] (1).
Polski łącznik / Wojciech Pielecki. Publisher: Lublin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-000559] (1).
Węzłowe kwestie społeczne wsi polskiej u progu XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Gorlacha i Anny Marii Pyrć ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-051136] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088880] (1).
Funkcje obszarów wiejskich / pod red. Ewy Pałki. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Obrazy i zagadnienia Opolszczyzny : (oczyma socjologów) / pod red. Krzysztofa Frysztackiego ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu. Publisher: Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-097792] (1).
Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy : etnografia człowieka zdegradowanego / Tomasz Rakowski. Publisher: Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-103447] (1).
Kształtowanie się potrzeb edukacyjnych i sytuacji na rynku pracy w sektorze usług na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego / Barbara Frątczak-Rudnicka. Publisher: Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Wiejskie organizacje pozarządowe / pod red. nauk. Marii Halamskiej. Publisher: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2008. Other title: Rural non-governmental organisations.Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Wpływ infrastruktury wiejskiej na stopę życiową mieszkańców : (ze szczególnym uwzględnieniem problemów biedniejszej części ludności) / [red. nauk. Beata Pięcek] ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Brytyjski Fundusz Know How. Fundusz Współpracy : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Biuro Programu Dostosowawczego dla Sektora Rolnego, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-080673] (1).
Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywizacja, nowe struktury = (Rural labour in transition - new opportunities for new market) / pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2012. Other title: Rural labour in transition - new opportunities for new market.Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Społeczno-ekonomiczne przemiany regionów / red. nauk. Piotr Raźniak. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-052977] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 332] (1).
Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce : kanon i rozproszenie / pod red. naukową Izabelli Bukraby-Rylskiej i Wojciecha Józefa Burszty. Publisher: Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-108723] (1).
Przestrzeń w krajobrazie, krajobraz w przestrzeni / red. Tomasz Malczyk. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-094639] (1).
Rozproszenie zabudowy na obszarach Małopolski a kryzys kreatywności opracowań planistyczno-przestrzennych / Marek Kowicki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).

Powered by Koha