Your search returned 20 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ochrona konsumenta w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej / Robert Stefanicki. Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska - Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej : dyrektywa 2005/29/WE / Robert Stefanicki. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-078568] (3).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym : komentarz / Robert Stefanicki. Edition: Stan prawny na 26 maja 2009 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prywatnoprawne środki dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia reguł konkurencji / Robert Stefanicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Wymogi staranności zawodowej przedsiębiorcy : w świetle dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych / Robert Stefanicki. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-
Skuteczność wytoczenia powództwa odszkodowawczego z naruszenia konkurencji a asymetria informacyjna / Robert Stefanicki. Source: Przegląd Prawa Publicznego Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2007-Other title: Effectiveness brings an action for damages based on a breach of competition and information asymmetry.
Koncepcja zupełnej harmonizacji prawa ochrony konsumenta : na przykładzie dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych / Robert Stefanicki. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-
Dostęp osób poszkodowanych naruszeniami reguł konkurencji do dokumentów pozyskiwanych w postępowaniu publicznym / Robert Stefanicki. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: Access of victims of competition rules' violations to documents obtained in public law proceedings.
Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gier losowych a jej uzasadnione ograniczenia / Robert Stefanicki. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: Freedom of economic activity in the field of games of chance and its reasonable restrictions.
Warunki przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów w świetle dyrektywy 2004/114/WE / Robert Stefanicki. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: Conditions for admission of third-country nationals for the purpose of studies in the light of the requirements laid down by Directive 2004/114.
Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile : praca zbiorowa uczestników spotkań studyjnych w ramach projektu: Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta = Consumer protection in the Polish law in view of effet utile concept : summary of study meetings organized under the project: Scientific and educational potential of the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wroclaw in the service of legal protection of the consumer / pod red. Józefa Frąckowiaka i Roberta Stefanickiego. Publisher: Wrocław : Gaskor : Uniwersytet Wrocławski, 2011. Other title: Consumer protection in the Polish law in view of effet utile concept.Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Europejski nakaz aresztowania w świetle ostatniego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE / Robert Stefanicki. Source: Prokuratura i Prawo Warszawa : Dep. Prokuratury Min. Sprawiedliwości, 1995-Other title: European Arrest Warrant in the light of the most recent decisions of the European Court of Justice.
Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych w świetle dyrektywy Nr 2005/56 WE / Robert Stefanicki. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Europejska spółka akcyjna - zarys zagadnienia / Robert Stefanicki. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Miejsce kodeksów postępowania w nowej regulacji dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych / Robert Stefanicki. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 1997 r. I CKN 52/96 / Robert Stefanicki. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Granice prawne reklamy w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz kodeksów etycznych (na przykładzie Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza) / Robert Stefanicki. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2016 r., sygn. K 13/15 / Robert Stefanicki. Source: Prokuratura i Prawo Warszawa : Dep. Prokuratury Min. Sprawiedliwości, 1995-Other title: Commentary to the Constitutional Tribunal judgment of 22 November 2016.
Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej / Robert Stefanicki. Edition: Stan prawny na 1 marca 2020 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Charakter prawny gwarancji handlowej / Robert Stefanicki. Source: Współczesne problemy prawa prywatnego : księga pamiątkowa ku czci profesora Edwarda Gniewka = Modern problems of private law : essays in honour of professor Edward Gniewek Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2010

Powered by Koha