Your search returned 34 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z komentarzem / Marek Bojarski, Wojciech Radecki. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 1992.Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Profi", 1992. Availability: Copies available for loan: [M-007770] (2).
Pozakodeksowe przepisy karne z komentarzem : aktualne / Marek Bojarski, Wojciech Radecki. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 1992.Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Profi", 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-068713] (1).
Kodeks wykroczeń z komentarzem / Marek Bojarski, Wojciech Radecki. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 1992 r.Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Profi", 1992. Availability: Copies available for loan: [M-064505] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068703] (1).
Odpowiedzialność karna za naruszenie środowiska w świetle prawa międzynarodowego / Wojciech Radecki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-096362] (1).
  Copies available for hold on place: [M-009797] (1).
Kodeks wykroczeń : komentarz / Marek Bojarski, Wojciech Radecki. Edition: 3. wyd., stan prawny: czerwiec 2005.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2005. Other title: KW : komentarz.Availability: Copies available for loan: [M-052869] (1).
Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne / Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki. Edition: Wyd. 4 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-041169] (2).
  Copies available for hold on place: [M-087193] (1).
Ochrona środowiska : suplement / Wojciech Radecki. Publisher: [Warszawa] : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, [2002]. Availability: Copies available for loan: [M-043938] (2).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Prawo łowieckie : komentarz / Wojciech Radecki. Edition: Wyd. 2 zaktual., stan prawny na dzień 15 listopada 2006 r.Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Ustawa o odpadach : komentarz / Wojciech Radecki. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2006 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska - Dom Wydawniczy ABC, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-066458] (2).
Kompendium dla policjanta. Cz. 2, Współdziałanie ze strażami : leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, ochrona przyrody, utrzymanie czystości i porządku ; Bezpieczeństwo imprez masowych / Marek Bojarski, Wojciech Radecki. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Lists:
Kodeks wykroczeń : komentarz / Marek Bojarski, Wojciech Radecki. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-043908] (1).
Prawnokarna ochrona środowiska naturalnego w PRL / Wojciech Radecki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. Publisher: Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk ; Łódź : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-002454] (1).
Kodeks wykroczeń : komentarz / Marek Bojarski, Wojciech Radecki. Edition: 4. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Other title: KW : komentarz.Availability: Copies available for loan: [M-094588] (1).
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Wojciech Radecki. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 czerwca 2008 r.Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustawa o odpadach z komentarzem / Jan Jerzmański, Marek Mazurkiewicz, Wojciech Radecki ; Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska. Edition: Wyd. 2 uaktual.Publisher: Wrocław : Wydaw. "Prawo Ochrony Środowiska", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-086986] (1).
Lists:
Ustawa o odpadach : komentarz / Wojciech Radecki. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 maja 2008 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie : komentarz / Wojciech Radecki. Publisher: Warszawa : Difin, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Instytucje prawa ochrony środowiska : geneza, rozwój, perspektywy / red. nauk. Wojciech Radecki ; [aut. Paweł Bojarski et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z komentarzem / Wojciech Radecki. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Prawo Ochrony Środowiska, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-086930] (1).
Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska : komentarz do przepisów ustaw: prawo ochrony środowiska, o odpadach, o międzynarodowym obrocie odpadami, o ochronie przyrody / Wojciech Radecki. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim / Wojciech Radecki. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091129] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.482:347.4/.5] (1).
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Paweł Bojarski, Wojciech Radecki, Jerzy Rotko. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2011 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Ustawa o lasach : komentarz / Wojciech Radecki. Edition: Stan prawny na 1 marca 2012 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-106717] (1).
Prawna ochrona przyrody w Polsce, Czechach i Słowacji : studium prawnoporównawcze / Wojciech Radecki. Edition: Stan prawny na dzień 29 września 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091052] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Kodeks wykroczeń : komentarz / Marek Bojarski, Wojciech Radecki. Edition: 6. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Other title: KW : komentarz.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Szczególne dziedziny prawa karnego : prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe / redaktor Marek Bojarski ; autorzy Marek Bojarski , Dagmara Gruszecka, Wojciech Jasiński, Violetta Konarska-Wrzosek, Karolina Kremens, Marek Mozgwa, Feliks Prusak, Stanisław M. Przyjemski, Wojciech Radecki, Jerzy Skorupka, Ryszard A. Stefański. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym / redaktor Jarosław Warylewski ; autorzy Magdalena Budyn-Kulik, Violetta Konarska-Wrzosek, Witold Kulesza, Bogusław Michalski, Marek Mozgawa, Stanisław Pikulski, Jacek Potulski, Wojciech Radecki, Maria Szewczyk, Jarosław Warylewski, Janina Wojciechowska. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Czeskie prawo środowiska / Wojciech Radecki. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-
Ochrona środowiska w znowelizowanym czeskim kodeksie karnym / Wojciech Radecki. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: Protection of the environment according to the amended Czech Criminal Code.
Ustawa o lasach : komentarz / Wojciech Radecki. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 września 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 63] (1).

Powered by Koha