Your search returned 90 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt Szymla] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089536] (1).
Europa Środkowa jako obszar interesów regionalnych / pod red. Jana Przewłockiego. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089086] (1).
Determinanty kształcenia kadr dla potrzeb regionu / Kazimiera Atamańczuk, Roman Przybyszewski. Publisher: Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialnego / pod red. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydaw. UO, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Uwarunkowania i metody finansowania rozwoju regionalnego : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Jajugi ; Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Katedra Finansów i Rachunkowości. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Zarys strategii rozwoju regionalnego Polski : raport końcowy. Publisher: Warszawa : Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-020160] (1).
Rozwój regionalny Polski 1990-1995 : raport diagnostyczny / [raport został przygot. przez zespół ekspertów w składzie: Apolonia G. Lodkowska-Skoneczna, Andrzej Pyszkowski, Jacek Szlachta]. Publisher: Warszawa : Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-020161] (1).
Rozwój regionalny Polski jako element integracji europejskiej. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089543] (1).
Uwarunkowania rozwoju regionalnych rynków pracy w Polsce / Agnieszka Chłoń, Maciej Grabowski. Publisher: Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej / Jacek Szlachta. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089540] (1).
Europa regionów : tradycje i perspektywy : praca zbiorowa / pod red. nauk. Bernadetty Nitschke. Publisher: Zielona Góra : [ s.n. ], 2002 ( Zielona Góra : Art-Druk). Availability: Copies available for loan: [M-006805] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Rozwój regionalny Polski w warunkach transformacji gospodarczej / Jacek Szlachta. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta. Przedstawicielstwo w Polsce, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-022269] (1).
  Copies available for hold on place: [M-021792] (1).
Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej / pod red. Tomasza Grzegorza Grosse ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-099643] (1).
Jakość rządzenia: Polska bliżej Unii Europejskiej? / zesp. aut. Jerzy Hausner [et al.] ; przy współpr. Jarosław Górniak, Stanisław Mazur ; [pod red. Jerzego Hausnera i Mirosławy Marody]. Publisher: Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej ; Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-028057] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Wpływ przekształceń strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej / pod red. Andrzeja Stasiak i Włodzimierza Zglińskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Publisher: Warszawa : IGiPZ PAN, 1997. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-070982] (1).
Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju / Aleksandra Jewtuchowicz. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006881] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej / Antoni Fajferek. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1964. Availability: Copies available for hold on place: [M-016364] (1).
Macroeconomic vs. industrial policy in shaping the branch and regional structure of the economy / Paul G. Hare. Some remarks about Polish industrial policy / Stanisław Miklaszewski. System transformation as a determinator of the new regional policy / Tadeusz Kudłacz. Regional aspect of the transformation process of Polish economy / Kazimierz Zieliński. Publisher: Cracow : Academy of Economics ; Warsaw : Friedrich Ebert Foundation, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-072990] (1).
Polityka regionalna UE i rola sektora finansowego w realizacji tej polityki w Polsce w latach 2004-2006 / Krzysztof Wąsowski. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Polska w Unii Europejskiej - próba bilansu : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Piaseckiego. Publisher: Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045784] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Południowe Podlasie w warunkach integracji europejskiej / red. nauk. Maria Ciechocińska ; Katedra Studiów Regionalnych. Akademia Podlaska w Siedlcach. Publisher: Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-072439] (1).
Wpływ turystyki na rozwój regionalny kraju i jej rola w integracji europejskiej / Janusz Merski. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007084] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej / Antoni Fajferek. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1966. Availability: Copies available for loan: [M-068128] (1).
Szafarze darów europejskich : kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach / Paweł Swianiewicz z Janem Herbstem, Martą Lackowską i Adamem Mielczarkiem. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Oblicze polityczne regionów Polski / red. nauk. Małgorzata Dajnowicz. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-097612] (1).
Pogranicze w trakcie przemian : rozwój i współpraca transgraniczna regionów Polski Wschodniej i państw sąsiednich w kontekście integracji europejskiej / red. nauk. Wojciech Kosiedowski ; [tł. z jęz. ros. art. Wojciech Kosiedowski, Marzena Piotrowska-Trybull]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Dialog społeczny na poziomie regionalnym : ocena szans rozwoju / red. naukowa Dariusz Zalewski. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Innowacyjna gospodarka na peryferiach? / Tomasz Grzegorz Grosse ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Gospodarka Polski w zjednoczonej Europie : przedsiębiorczość, branże, regiony : praca zbiorowa / pod red. Sylwii Pangsy-Kania i Grzegorza Szczodrowskiego. Publisher: Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-097041] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Lobbing na rzecz polskich regionów w Brukseli - przygotowanie do aktywnego członkowstwa w Unii Europejskiej / Danuta Berlińska, Lech M. Nijakowski ; Stowarzyszenie Instytut Śląski. Publisher: Opole : IŚ, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-064499] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lists:

Powered by Koha