Your search returned 140 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / Marian Kallas. Edition: Wyd. 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-008349] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w świetle badań nauki prawa konstytucyjnego : materiały konferencji, Gdańsk, 7-9 marca 1997 r / pod red. Kazimierza Działochy i Andrzeja Pułło. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-079545] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039419] (1).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / wprow. Wiesław Skrzydło. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-070340] (3).
Akcesja do Unii Europejskiej a konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : XLIII Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Polańczyk, 31 maja - 2 czerwca 2001 r. / pod red. Haliny Zięby-Załuckiej i Macieja Kijowskiego. Publisher: Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Sejm i Senat w Konstytucji RP z 1997 r. : powstawanie przepisów / Ryszard Chruściak. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-063935] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku : źródła prawa konstytucyjnego / [zebrał i oprac.] Andrzej Sylwestrzak. Edition: Stan prawny na dzień 30 lipca 2001 r.Publisher: Bydgoszcz ; Gdańsk : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. / Piotr Winczorek. Publisher: Warszawa : Liber, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-048307] (2).
Konstytucja Federalna Szwajcarskiej Konfederacji z 1999 r. i Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. : materiały z Polsko-Szwajcarskiego Sympozjum z 26-27 października 2000 r. / red. nauk.: Zdzisław Czeszejko-Sochacki. Publisher: Białystok : Temida 2, 2001. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Przygotowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. : przebieg prac parlamentarnych / Ryszard Chruściak ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-074443] (1).
Ocena projektu Konstytucji RP Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego : materiały z sympozjum, Lublin, 16 XII 1995 / pod red. Józefa Krukowskiego ; [aut. Alicja Grześkowiak et al.]. Publisher: Lublin : TN KUL, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-039382] (1).
Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : doświadczenia i inspiracje / red. nauk. Leszek Garlicki, Andrzej Szmyt. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-031626] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Constitutional essays / ed. by Mirosław Wyrzykowski ; Institute of Public Affairs. Publisher: Warsaw : IPA, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-011891] (1).
Konstytucja, Trybunał Konstytucyjny : zbiór studiów / pod red. Cezarego Banasińskiego i Jerzego Oniszczuka ; Trybunał Konstytucyjny. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Zespół Analiz, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-074460] (1).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze skorowidzem / wprow. Wiesław Skrzydło. Edition: Wyd. 5.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-070342] (2).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : rys historyczny i omówienie / Marian Kallas. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-070344] (1).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Wiesław Skrzydło. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-031781] (22).
  Checked out (1).
Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku / Wiesław Skrzydło. Edition: Wyd. 4 uaktual.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2004. Other title: Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 1997 roku.Availability: Copies available for loan: [M-006316] (8).
Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Halina Zięba-Załucka. Edition: [Stan prawny: 30 kwietnia 2002 r.].Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Pięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : materiały z konferencji na Zamku Królewskim w Warszawie, 17 października 2002 / [red. Henryk Jerzmański]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-031620] (2).
  Copies available for hold on place: [M-013460] (1).
Zasady podstawowe polskiej Konstytucji / red. nauk. Wojciech Sokolewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-080265] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : materiały XLII Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Nałęczów, 1-3 czerwca 2000 / red. Mirosław Granat ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Publisher: Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-039298] (1).
Konstytucja RP : oczekiwania i nadzieje : materiały z konferencji naukowej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 14-15 listopad 1996 r. : pod patronatem marszałka sejmu RP Józefa Zycha / pod red. nauk. Tadeusza Bodio, Wojciecha Jakubowskiego ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 1997. Other title: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.Availability: Copies available for hold on place: [M-013467] (1).
Podstawowe pojęcia pierwszego rozdziału Konstytucji RP : materiały Ogólnopolskiej Sesji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego : (Wisła, 3-5 czerwca 1999 roku) / pod red. Eugeniusza Zwierzchowskiego ; przy współudz. Macieja Mączyńskiego. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : z komentarzem / [komentarz napisała Maria Kruk]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo AWA, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006498] (1).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : spór o kształt ustroju państwa / [red. nauk. Jerzy Kornaś ; przy współpr. Mariana Banacha]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-015134] (1).
Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku / pod red. J. Bocia ; napisali Ryszard Balicki [et al.]. Publisher: Wrocław : Kolonia Limited, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-013525] (1).
Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w nowej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku : XL Ogólnopolska Konferencja Katedr Prawa Konstytucyjnego 4-6 czerwca 1998 Kazimierz Dolny nad Wisłą / pod red. Wiesława Skrzydły, Ryszarda Mojaka. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-013526] (1).
Organy kontroli państwowej i ochrony prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Halina Zięba-Załucka. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / aut. Kazimierz Działocha et al. ; red. nauk. Leszek Garlicki. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-015184] (1).
Wolności i prawa osobiste w Konstytucji RP z 1997 roku i w prawie międzynarodowym / Leszek Wiśniewski ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Publisher: Poznań : "Terra", 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-086892] (1).

Powered by Koha