Your search returned 27 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kształcenie pedagogiczne studentów uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych / pod red. Anny Łukawskiej. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994. Other title: De arte paedagogica in universitatibus et scholis superioribus paedagogicis iuvenibus tradenda.Availability: Copies available for loan: [M-012887] (2).
  Copies available for hold on place: [M-012888] (1).
Z zagadnień modernizacji kształcenia pedagogicznego studentów / pod red. Mieczysława Łobockiego. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-027707] (6).
  Copies available for hold on place: [M-087351] (1).
Nabywanie kompetencji nauczycielskich w toku studiów wyższych : materiały z konferencji naukowej / pod red. Teresy Gumuły. Publisher: Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-063055] (1).
  Copies available for hold on place: [M-030766] (1).
Nauczyciele akademiccy w procesie kształcenia pedagogów u progu reformy systemu edukacji / pod red. Krystyny Duraj-Nowakowej ; Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna. Publisher: Kraków ; Łowicz : "Impuls", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-040589] (1).
Funkcjonowanie i kierunki rozwoju pedagogiki społecznej w Polsce : (prezentacja ośrodków akademickich) / pod red. Edmunda Trempały i Mariusza Cichosza ; Wszechnica Mazurska w Olecku. Publisher: Olecko : Wszechnica Mazurska, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-040593] (1).
Doświadczenie i projekcja przyszłości w treściach pedagogicznego kształcenia nauczycieli / praca pod red. Ryszarda Parzęckiego, Ryszardy Cierzniewskiej ; Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane AB ; Kraków : AP, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-087072] (1).
Problemy przygotowania zawodowego nauczycieli w Europie Środkowej : praca zbiorowa / pod red. Zenona Jasińskiego ; Uniwersytet Opolski. Instytut Nauk Pedagogicznych. Publisher: Opole : INP.UO, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-040665] (1).
Aksjologia w kształceniu pedagogów / pod red. nauk. Janiny Kostkiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053204] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Uniwersytet - społeczeństwo - edukacja : materiały konferencji naukowej z okazji X-lecia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 13-14 października 2003 roku / red. nauk. Wiesław Ambrozik, Kazimierz Przyszczypkowski. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-092284] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów / red. nauk. Anna Sajdak, Danuta Skulicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-066184] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Lists:
Krakowska pedagogika specjalna / pod red. Janiny Wyczesany ; przy współpracy Ewy Dyduch. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-107798] (1).
Kultura popularna nowym obszarem działania pedagogicznego : implikacje dla akademickiego kształcenia nauczycieli / Justyna Dobrołowicz. Source: Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej Kielce : Akademia Świętokrzyska, 2003-2006Source: Integrowanie komponentów dydaktyki szkoły wyższej i pedeutologii Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2006Other title: Popular culture : a new range of pedagogical activity : implications for academic teacher training.Online Access: Click here to access online
Konfrontacja kompetencji zawodowych nauczycieli z potrzebami szkoły / Małgorzata Wasilewska. Source: Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej Kielce : Akademia Świętokrzyska, 2003-2006Source: Integrowanie komponentów dydaktyki szkoły wyższej i pedeutologii Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2006Other title: Confrontation of the teachers' profesional competences with school needs.Online Access: Click here to access online
Kształtowanie postaw przyszłych nauczycieli wobec przemocy w szkole / Jan Śledzianowski. Source: Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej Kielce : Akademia Świętokrzyska, 2003-2006Source: Integrowanie komponentów dydaktyki szkoły wyższej i pedeutologii Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2006Other title: Formation of the attitudes of future teachers concerning school violence.Online Access: Click here to access online
Przygotowanie akademickie nauczycieli do nowych funkcji w edukacji zintegrowanej / Małgorzata Kaliszewska. Source: Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej Kielce : Akademia Świętokrzyska, 2003-2006Source: Integrowanie komponentów dydaktyki szkoły wyższej i pedeutologii Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2006Other title: Academic preparation of teachers to new functions in integrated education.Online Access: Click here to access online
Kształcenie nauczycieli : modele, tendencje, wyzwania wielokulturowej rzeczywistości : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Żmijewskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Umiejętności percepcyjne przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji dziecka w zakresie muzyki artystycznej / Beata Bonna. Source: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006
Dialog akademicki : zaniedbany obszar w edukacji przyszłych nauczycieli / Elżbieta Okońska. Source: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006
Interaktywny model uczenia się studentów wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego / Hicela Ivon, Jadranka Nemeth-Jajič. Source: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop.2006
Pedagogika dla nauczycieli w praktyce : materiały metodyczne / Dorota Pankowska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. Availability: Copies available for loan: [M-114015] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Katedry pedagogiczne na uczelniach akademickich w II Rzeczypospolitej / Małgorzata Przeniosło. Source: Kwartalnik Pedagogiczny Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-Online Access: Click here to access online
Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Toruń : Wydaw. UMK, 1998-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1484] (1).
Konstruowanie treści kształcenia w przedmiocie metodyka nauczania przedmiotów pedagogicznych / Ewa Lachowicz. Source: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Pedagogiczne Kraków : Wydaw. Nauk. WSP, 1972-1999Online Access: Click here to access online
Realizacja zajęć z pedagogiki i dydaktyki ogólnej w opinii i ocenie studentów / Danuta Topa. Source: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Pedagogiczne Kraków : Wydaw. Nauk. WSP, 1972-1999Online Access: Click here to access online
Dyskusja nad projektem reformy studiów pedagogicznych / Helena Izdebska. Source: Kwartalnik Pedagogiczny Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-
Projekt reformy studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Warszawskim przedstawiony na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Nauk Pedagogicznych UW w dniu 17 listopada 1960 r. / Ryszard Wroczyński. Source: Kwartalnik Pedagogiczny Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-
Nieprzypadkowy specjalista resocjalizacji : "empowerment" w akademickim procesie edukacji / Joanna Żeromska-Charlińska. Source: Kwartalnik Pedagogiczny Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-Other title: Noncontingent social rehabilitation expert : empowerment in the academic educational process.Online Access: Click here to access online

Powered by Koha