Your search returned 45 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego / zespół redakcyjny Małgorzata Bonikowska, Bartosz Grucza, Marcin Majewski, Monika Małek. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, 2006. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-095428] (1).
Program Operacyjny Kapitał Ludzki / [Ministerstwo Rozwoju Regionalnego]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ; Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, 2007. Other title: Człowiek - najlepsza inwestycja | Program Operacyjny - Kapitał Ludzki.Availability: Copies available for hold on place: [M-002740] (1).
Ekspertyzy wykonane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby opracowania "Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020". T. 1 / Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007. Other title: Dla rozwoju Polski Wschodniej | Ekspertyzy do "Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020" | Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 : ekspertyzy wykonane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego [...].Availability: Copies available for loan: [M-063570] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097618] (1).
Ekspertyzy wykonane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby opracowania "Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020". T. 2 / Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007. Other title: Dla rozwoju Polski Wschodniej | Ekspertyzy do "Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020" | Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 : ekspertyzy wykonane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego [...].Availability: Copies available for loan: [M-063571] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097619] (1).
Strategia rozwoju kraju 2007-2015 : projekt : wstępnie zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 27 czerwca 2006 roku / Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty, 2006. Other title: Strategia rozwoju kraju 2007-2015 : projekt.Availability: Copies available for loan: [M-065503] (1).
Polska : Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie : narodowa strategia spójności : dokument zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2007 r. / [Ministerstwo Rozwoju Regionalnego]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007. Other title: Narodowa strategia spójności | Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013.Availability: Copies available for loan: [M-066859] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 : Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Edition: [Wersja z] 1 października 2007 r.Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007. Other title: Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-066860] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
ZPORRe zmiany w regionach / [Ministerstwo Rozwoju Regionalnego]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego, 2008. Other title: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego zmiany w regionach.Availability: Copies available for loan: [M-065169] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Studium szacunku liczby i rozmieszczenia pracujących w Krakowie = The Study of workers number and distribution in Cracow / Przemysław Śleszyński. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2010. Other title: Study of workers number and distribution in Cracow.Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Foresight regionalny i technologiczny : pierwsze doświadczenia polskich regionów = Regional and technological foresight : first experiences of Polish regions / pod red. Andrzeja Klasika, Tadeusza Markowskiego. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Regional and technological foresight first experiences of polish regions.Availability: Copies available for loan: [M-066191] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Strategia rozwoju kraju 2007-2015 / Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-097274] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033 = Polish spatial development concept 2033 : an experts' approach / Piotr Korcelli [et al.]. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Polish spatial development concept 2033 : an experts' approach.Availability: Copies available for loan: [M-066190] (1).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Jak pisać o Funduszach Europejskich? : [osobisty poradnik językowy] / Jan Miodek [et al. ; rys. Paulina Gajda]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010. Other title: Narodowa strategia spójności.Availability: Copies available for loan: [M-079958] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Polska pięknieje : 7 cudów funduszy europejskich : 2010 / Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Informacji, Promocji i Szkoleń. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-066211] (1).
  Copies available for hold on place: [M-066210] (1).
Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego : wytyczne / Instytucja Zarzadzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-066818] (1).
Ewaluacja trafności i efektów realizacji Działania 1.2. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw : raport końcowy : Warszawa, 25.11.2009 r. / aut.: Maciej Gajewski, Jan Szczucki wraz z zespołem badawczym. Publisher: Warszawa : Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, [2010]. Availability: Copies available for hold on place: [M-067024] (1).
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 : Narodowe Strategiczne ramy Odniesienia na lata 2007-2013 / Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Publisher: Warszawa : Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009. Other title: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013.Availability: Copies available for hold on place: [M-067021] (1).
Opracowanie dotyczace rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania sie o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej. Edition: Marzec 2008.Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008. Other title: Opracowanie dotyczace rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania sie o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej..Availability: Copies available for hold on place: [M-067023] (1).
Zbiór krajowych przepisów prawnych dotyczących zasad prowadzenia polityki rozwoju w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013. T. 1, Wybór ustaw / wyboru dokonał Departament Prawny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, [2009]. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony / pod red. nauk. Zbigniewa Strzeleckiego i Pauliny Legutko- Kobus. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
The future of regions in the perspective of global change. Pt. 1 / ed. Patrycja Jakubowska, Antoni Kukliński, Piotr Żuber ; Ministry of Regional Development. Publisher: Warsaw : Ministry of Regional Development, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-081351] (1).
The future of regions in the perspective of global change : case studies. Pt. 2 / ed. Patrycja Jakubowska, Antoni Kukliński, Piotr Żuber ; Ministry of Regional Development. Publisher: Warsaw : Ministry of Regional Development, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-081352] (1).
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 : Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 / Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Publisher: Warszawa : Departament Zarządzania Programami Konkurencyjnośi i Innowacyjności. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Znaczenie polityki regionalnej Unii Europejskiej dla gospodarczego rozwoju regionów w Polsce na przykładzie województwa pomorskiego w latach 2004-2007 / Magdalena Cejrowska ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Publisher: Gdańsk ; Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-081484] (1).
Problematyka przyszłości regionów : w poszukiwaniu nowego paradygmatu / red.: Patrycja Jakubowska, Antoni Kukliński, Piotr Żuber ; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-083294] (1).
Southern Italy, Eastern Germany, Eastern Poland : the Triple Mezzogiorno? / ed. by Antoni Kukliński, Emilia Malak-Pętlicka, Piotr Żuber ; [aut. Amoroso Bruno et al.] ; Ministry of Regional Development. Publisher: Warsaw : Ministry of Regional Development, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-083389] (1).
Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce : aktualizacja 2010 / [aut.: Łukasz Skrok]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-083825] (1).
Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce : raport z badania ewaluacyjnego / [aut.: Jerzy Drążkiewicz et al.]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-083826] (1).
Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? : mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych / Paweł Swianiewicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-083827] (1).
Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006 : raport końcowy / [aut.: Tomasz Klimczak et al.]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010. Other title: Efekty transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006.Availability: Copies available for hold on place: [M-083828] (1).

Powered by Koha