Your search returned 114 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rozwój i rozmieszczenie ludności Polski w XX wieku / Kazimierz Dziewoński, Leszek Kosiński ; Komitet przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk ; oraz Międzyuczelniany Zakład Podstawowych Problemów Architektury, Urbanistyki i Budownictwa Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Edition: Wydanie 1.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-070205] (1).
Marketing terytorialny / pod red. Tadeusza Markowskiego. Publisher: Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-000497] (1).
Metody rachunku efektywności w miejscowym planowaniu przestrzennym w Polsce : (studium krytyczne) / Juliusz Kolipiński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-070163] (1).
Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej / Jacek Szlachta. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089540] (1).
Przemiany wsi pod wpływem zakładu przemysłowego : studium rejonu Milejowa / Jan Turowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. Availability: Copies available for hold on place: [M-009246] (1).
Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych = Technical and economical infrastructure in metropolitan areas / pod red. Zbigniewa Makieły i Tadeusza Marszała. Publisher: Warszawa : KPZK PAN, cop. 2005. Other title: Technical and economical infrastructure in metropolitan areas.Availability: Copies available for loan: [M-081407] (51).
  Copies available for hold on place: [M-098912] (1).
Rola wielkich miast w strukturze regionalnej powiązań przestrzennych w Polsce / Piotr Eberhardt. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-025769] (1).
Z zagadnień sieci osadniczej i pozarolniczego wykorzystania ziemi / [kom. red. Michał Kaczorowski et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969. Availability: Copies available for hold on place: [M-025768] (1).
Kształtowanie się i struktura zachodnio-krakowskiego kompleksu przemysłowego / Lech Pakuła. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. Availability: Copies available for hold on place: [M-025767] (1).
Problemy rozwoju regionalnego i zagospodarowania przestrzennego w Europie i w Stanach Zjednoczonych / [wstęp Antoni Kukliński]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-028881] (1).
Rozwój gospodarczy krajów RWPG i problemy międzynarodowego podziału pracy / Artur Bodnar. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1966. Availability: Copies available for hold on place: [M-029453] (1).
Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na strukturę przestrzenną rolnictwa w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Dietla i Bogdana Gregora. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-029488] (1).
Planowanie rozwoju regionalnego w krajach europejskich / pod red. nauk. Antoniego Kuklińskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-035643] (1).
Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej / pod red. Piotra Korcellego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów-Lwów = (Metropolisation processes in Podkarpackie Region Rzeszów-Lvov) / pod red. Zbigniewa Makieły i Romana Fedana. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2007. Other title: Metropolisation processes in Podkarpackie Region Rzeszów-Lvov.Availability: Copies available for hold on place: [M-026850] (1).
Michał Kaczorowski - człowiek i dzieło / [red. nauk. Kazimierz Dziewoński] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-002541] (1).
  Copies available for hold on place: [M-002540] (1).
Migracje ze wsi do miast ze szczególnym uwzględnieniem lat 1979-1985 : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stasiaka. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-071835] (1).
Finance in spatial economy / eds. Stanisław Korenik, Marek Łyszczak. Publisher: Warszawa : Committee for Spatial Economy and Regional Planning. Polish Academy of Sciences, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-097637] (1).
Evaluation in regional development policy / ed. Krystian Heffner, Krzysztof Malik ; Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning. Publisher: Warsaw : Committee for Spatial Economy and Regional Planning. Polish Academy of Sciences, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Spatial economy : contemporary determinants, trends and tendencies / eds. Stanisław Korenik, Miroslav Šašek. Publisher: Warsaw : Committee for Spatial Economy and Regional Planning. Polish Academy of Sciences, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-097629] (1).
Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej : wyzwania wobec kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna / pod red. Tadeusza Kudłacza i Tadeusza Markowskiego. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Studium szacunku liczby i rozmieszczenia pracujących w Krakowie = The Study of workers number and distribution in Cracow / Przemysław Śleszyński. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2010. Other title: Study of workers number and distribution in Cracow.Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Retardacja materialnego przekształcania zasobów przyrodniczych : osiągnięcia, problemy, perspektywy = Natural resources processing retardation : achievements, problems and perspectives / pod red. Joanny Kosteckiej. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Natural resources processing retardation : achievements, problems and perspectives.Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego / pod red. Jana Macieja Chmielewskiego i Grzegorza Węcławowicza. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2010. Other title: Study of the conditions and directions of spatial development and the local plans of spatial development.Availability: Copies available for hold on place: [M-112861] (1).
Foresight regionalny i technologiczny : pierwsze doświadczenia polskich regionów = Regional and technological foresight : first experiences of Polish regions / pod red. Andrzeja Klasika, Tadeusza Markowskiego. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Regional and technological foresight first experiences of polish regions.Availability: Copies available for loan: [M-066191] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach = (Planning works and spatial conflicts in communes) / pod red. Przemysława Śleszyńskiego i Jerzego Solona ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospoadarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2010. Other title: Planning works and spatial conflicts in communes.Availability: Copies available for hold on place: [M-112795] (1).
Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich = (Human and Social Capital in the Process of the Rural Areas' Development) / pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Human and Social Capital in the Process of the Rural Areas' Development.Availability: Copies available for loan: [M-066193] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Wymiar europejski Regionu Morza Bałtyckiego = (The European dimension of Baltic Sea Region) / pod red. Tomasza Parteki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Karju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2010. Other title: European dimension of Baltic Sea Region.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi = (Revitalisation of post-industrial urban areas in Lodz) / pod red. Tadeusza Markowskiego, Sylwii Kaczmarek, Joanny Olenderek ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Revitalisation of post-industrial urban areas in Lodz.Availability: Copies available for loan: [M-066189] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112796] (1).
Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. = (Regional development in Poland in the light of the XXI century challenges) / pod red. Tadeusza Kudłacza ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Regional development in Poland in the light of the XXI century challenges.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).

Powered by Koha