Your search returned 198 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / Marian Kallas. Edition: Wyd. 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze PWN, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
  Checked out (4).
Konstytucja Królestwa Norwegii : uchwalona przez Zgromadzenie Konstytucyjne w Eidsvold 17 maja 1814 r., z późniejszymi zmianami, ostatnia z 19 czerwca 1992 r. / wstęp i tł. Joachim Osiński ; Biblioteka Sejmowa. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydaw. Sejmowe, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-049943] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Wejście w życie nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : XXXIX Ogólnopolska Konferencja Katedr Prawa Konstytucyjnego : księga pamiątkowa / pod red. Zbigniewa Witkowskiego. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-013524] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Zarys ustroju państwowego Polski : zagadnienia podstawowe Małej Konstytucji : praca zbiorowa / pod red. Pawła Sarneckiego ; Uniwersytet Jagielloński. Publisher: Kraków : nakł. Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego : "Księgarnia Akademicka", 1993. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Konstytucja Stanów Zjednoczonych / [tł. z ang. przez Agencję Informacyjną Stanów Zjednoczonych]. Publisher: Kraków : Oficyna Filmowa "Galicja", 1990. Availability: Copies available for loan: [M-032875] (6).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
The Constitution of the United States of America : with explanatory notes / [introd. and explanatory notes J. W. Peltason]. Publisher: [S.l.] : United States. Department of State, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-039036] (8).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Akcesja do Unii Europejskiej a konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : XLIII Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Polańczyk, 31 maja - 2 czerwca 2001 r. / pod red. Haliny Zięby-Załuckiej i Macieja Kijowskiego. Publisher: Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Konstytucja Republiki Macedonii / tł. Teresa Wójcik ; wstęp Jerzy Jackowicz ; Biblioteka Sejmowa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1999. Other title: Konstytucja Macedonii.Availability: Copies available for loan: [M-049952] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Sejm i Senat w Konstytucji RP z 1997 r. : powstawanie przepisów / Ryszard Chruściak. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-063935] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Konstytucja Kanady / wstęp i tł. Joachim Osiński, Izabela Zawiślińska ; Biblioteka Sejmowa. Edition: Stan prawny na dzień 1 kwietnia 1996 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-057133] (7).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych / Andrzej Pułło. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-091093] (14).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
The Declaration of Independence ; The Constitution of the United States of America. Publisher: [Washington : United States Information Agency, ca 1994]. Availability: Copies available for loan: [M-022096] (6).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Konstytucje polskie : 1918-1998 / [oprac.] Tadeusz Mołdawa. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku : źródła prawa konstytucyjnego / [zebrał i oprac.] Andrzej Sylwestrzak. Edition: Stan prawny na dzień 30 lipca 2001 r.Publisher: Bydgoszcz ; Gdańsk : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Mała Konstytucja : Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym oraz przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 1952 utrzymane w mocy na podst. art. 77 tej ustawy ; Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucki Rzeczypospolitej Polskiej / [przygot. tekstu: Krzysztof Gutowski]. Edition: Stan prawny 2 października 1995.Publisher: Warszawa : Liber, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
The American Constitution : cases - comments - questions / by William B. Lockhart, Yale Kamisar, Jesse H. Choper. Edition: 3rd ed., 4th repr.Publisher: St. Paul : West Publishing Co., 1974. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Konstytucja Federalna Szwajcarskiej Konfederacji z 1999 r. i Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. : materiały z Polsko-Szwajcarskiego Sympozjum z 26-27 października 2000 r. / red. nauk.: Zdzisław Czeszejko-Sochacki. Publisher: Białystok : Temida 2, 2001. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
"Mała konstytucja" w procesie przemian ustrojowych w Polsce / red. nauk. Maria Kruk. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1993. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Demokratyczne modele ustrojowe w rozwiązaniach konstytucyjnych : (materiały XXXVI Ogólnopolskiej Sesji Katedr Prawa Konstytucyjnego), Jachranka, 9-11 czerwca 1994 r. / pod red. Stanisława Gebethnera i Ryszarda Chruściaka ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Publisher: Warszwa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Czech / Krzysztof Skotnicki. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2000. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Szwajcarii / Zdzisław Czeszejko-Sochacki. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Włoch / Zbigniew Witkowski ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Normatywna treść praw jednostki w ustawach konstytucyjnych RP / Piotr Tuleja. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-075208] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Tryby uchwalania polskich konstytucji / pod red. Mirosława Wyrzykowskiego ; Instytut Spraw Publicznych. Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Konstytucja Republiki Finlandii z 11 czerwca 1999 r. / tł. i wstęp Joachim Osiński ; Biblioteka Sejmowa. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003. Other title: Konstytucja Finlandii z 1999 roku.Availability: Copies available for loan: [M-071152] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Konstytucja Ukrainy : uchwalona na piątej sesji Rady Najwyższej Ukrainy 28 czerwca 1996 roku / wstęp i tł. Ewa Toczek ; Biblioteka Sejmowa, Kancelaria Sejmu. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-049959] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Halina Zięba-Załucka. Edition: [Stan prawny: 30 kwietnia 2002 r.].Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Konstytucyjny ustrój państwa : księga jubileuszowa profesora Wiesława Skrzydły / [kom. red. Tadeusz Bojarski, Ewa Gdulewicz, Jan Szreniawski]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Zasady podstawowe polskiej Konstytucji / red. nauk. Wojciech Sokolewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-080265] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Konstytucja, wybory, parlament : studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi / pod red. Leszka Garlickiego ; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Liber, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-049168] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).

Powered by Koha