Your search returned 172 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dokumenty Wspólnot Europejskich / oprac. Anna Przyborowska-Klimczak, Ewa Skrzydło-Tefelska. Publisher: Lublin : Lubeleskie Wydawnictwa Prawnicze, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-098198] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Studia z prawa Unii Europejskiej : w piątą rocznicę utworzenia Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego / pod red. Stanisława Biernata. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-056933] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód : Polska na tle innych krajów / Helena Tendera-Właszczuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-076187] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Dokumenty źródłowe Instytucji Wspólnot Europejskich w zakresie prawa socjalnego / wybór i oprac. Andrzej Marian Świątkowski, Halina Wierzbińska. Publisher: Kraków : Musica Iagellonica, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-047467] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Europejskie prawo wspólnotowe : zagadnienia teorii i praktyki. T. 1 / Cezary Mik. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-099089] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej) / red. Andrzej Wróbel ; aut. Monika Bychowska [et al.]. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-104541] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo europejskie / Rudolf Streinz ; [przekł. z jęz. niem. Marek Władziński, Michał R. Podświadek]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Kodeks", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Dokumenty europejskie. T. 4, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską w wersji Traktatu z Nicei, protokoły i deklaracje przyjęte przez Konferencję w Nicei / w oprac. Anny Przyborowskiej-Klimczak i Ewy Skrzydło-Tefelskiej. Publisher: Lublin : "Verba", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat o Unii Europejskiej : komentarz / red. Kazimierz Lankosz ; aut.: Agata Capik [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską : tekst skonsolidowany (uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei) ; Traktat o Unii Europejskiej : tekst skonsolidowany (uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei). Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-077587] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich : wybór aktów prawnych z wprowadzeniem / wprow., oprac. i tł. Krzysztof Wójtowicz, Tomasz Tadeusz Koncewicz. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-067410] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe, prawo materialne i polityki, omówienie wybranych orzeczeń ETS, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską / pod red. Jana Barcza ; zespół aut. Jan Barcz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Przewodnik po Traktacie konstytucyjnym / Jan Barcz. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-083843] (4).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat dotyczący przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej wraz z Protokołami / [nadzór ogólny: Anna Kierzkowska, Maria A. Łabędzka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092617] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat dotyczący przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej : załączniki. (Cz. 1) / [nadzór ogólny: Anna Kierzkowska, Maria A. Łabędzka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092618] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat dotyczący przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej : załączniki. (Cz. 2) / [nadzór ogólny: Anna Kierzkowska, Maria A. Łabędzka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092619] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat dotyczący przystąpienia Królestwa Norwegii, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej. (Cz. 1) / [nadzór ogólny: Anna Kierzkowska, Maria A. Łabędzka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092621] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat dotyczący przystąpienia Królestwa Norwegii, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej. (Cz. 2) / [nadzór ogólny: Anna Kierzkowska, Maria A. Łabędzka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092622] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Greckiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Traktat zmieniajacy Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie w odniesieniu do Grenlandii / [nadzór ogólny: Anna Kierzkowska, Maria A. Łabędzka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092616] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Jednolity Akt Europejski. Traktat o Unii Europejskiej. Akt zmieniający Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego upoważniający Radę Gubernatorów do utworzenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego / [nadzór ogólny: Anna Kierzkowska, Maria A. Łabędzka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092620] (3).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej ; Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty ; Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej ; Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty ; Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2002 zmieniająca Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich ; Decyzja Rady z dnia 25 czerwca i 23 września 2002 zmieniająca Akt dotyczący wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezposrednich, dołączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, EURATOM / [nadzór ogólny: Anna Kierzkowska, Maria A. Łabędzka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-092623] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktaty Rzymskie : Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą : Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Traktat ustanawiający jedną Radę i jedną Komisję Wspólnot Europejskich (Traktat fuzyjny). Traktat zmieniający niektóre postanowienia budżetowe Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie i Traktatu ustanawiającego jedną Radę i jedną Komisję Wspólnot Europejskich / [nadzór ogólny: Anna Kierzkowska, Maria A. Łabędzka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092614] (4).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat w sprawie przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Traktat zmieniający niektóre postanowienia Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Traktat zmieniający niektóre postanowienia finansowe Traktatu ustanawiającego Wspólnoty Europejskie oraz Traktatu ustanawiającego jedną Radę i jedną Komisję Wspólnot Europejskich. Akt dotyczący wyboru przestawicieli do Zgromadzenia w powszechnych wyborach bezpośrednich. Decyzja Rady 76/787/EWWiS, EWG, EURATOM / [nadzór ogólny: Anna Kierzkowska, Maria A. Łabędzka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092615] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn : ewolucja celów i instrumentów działania / Grażyna Firlit-Fesnak ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047275] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat z Nicei : wnioski dla Polski / pod red. Jana Barcza [et al]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych [etc.], 2001. Availability: Copies available for loan: [M-047511] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego / Ewelina Cała-Wacinkiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-051690] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Wyatt and Dashwood's European Union law / by Anthony Arnull [et al.]. Edition: 5th ed.Publisher: London : Sweet & Maxwell, 2006. Other title: Wyatt & Dashwood's European Union law | European Union law.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego / Bartłomiej Kurcz. Edition: Stan prawny na 18 czerwca 2004 r.Publisher: Kraków : Zakamycze ; Warszawa : Linklaters, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046622] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Odmowa uznania zagranicznego orzeczenia sądowego w świetle postanowień konwencji lugańskiej / Aleksandra Włosińska. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Immunitety i przywileje Rady Europy i Wspólnot Europejskich / Julian Sutor. Publisher: Warszawa : Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Ośrodek Informacji Rady Europy, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-098078] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).

Powered by Koha