Your search returned 167 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Senat RP a Sejm i Zgromadzenie Narodowe / Paweł Sarnecki. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-073787] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej : zbiór aktów prawnych oraz wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej / [oprac. Beata Tokaj ; red. Kazimierz Wojciech Czaplicki]. Edition: Stan na dzień 10 listopada 2000 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Krajowego Biura Wyborczego, cop. 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP / Andrzej Bałaban. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-031603] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Organy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej / Piotr Czarny, Bogumił Naleziński. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-049555] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sejm RP - tradycja i współczesność : kompetencje, procedury, zwyczaje / Jerzy Pietrzak ; [Kancelaria Sejmu]. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2000. Other title: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - tradycja i współczesność.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Ustrój organów ochrony prawnej / red. Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Słownik wiedzy o Sejmie / red. nauk. Artur Preisner ; aut.: Ryszard Balicki [et al.]. Edition: Wyd. 2 zm. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Immunitet parlamentarny w prawie polskim / Krzysztof Grajewski ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. / Sławomir Patyra. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-075203] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz do Ustawy o wyborze Prezydenta RP : [tekst jednolity z 9 czerwca 2000 r. oraz akty wykonawcze] / Stanisław Gebethner. Edition: Stan prawny z dnia 20 września 2000 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe "Scholar", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-082308] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Wybory do Sejmu i do Senatu : komentarz do ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej / Stanisław Gebethner. Edition: Stan prawny z 26 lipca 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-082307] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Kortezy Generalne w systemie konstytucyjnym Hiszpanii / Jordi Solé Tura, Miguel A. Aparicio Pérez ; przeł. Anna Łabno. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003. Other title: Cortes Generales en el sistema constitutional.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Założenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu / red. nauk. Andrzej Gwiżdż. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-066650] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Ustrój i struktura aparatu państwowego i samorządu terytorialnego / red. nauk. Wiesław Skrzydło ; Kancelaria Sejmu. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sądy konstytucyjne w Europie. T. 1, Austria, Francja, Niemcy, Włochy / red. nauk. Janusz Trzciński ; [wybór i oprac. materiałów źródłowych Krzysztof Budziło] ; Trybunał Konstytucyjny. Edition: Akty normatywne według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 1996 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-075099] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sądy konstytucyjne w Europie : akty normatywne według stanu prawnego na dzień 1 lipca 1999 roku. T. 3, Hiszpania, Portugalia, Turcja / red. nauk. Janusz Trzciński ; Trybunał Konstytucyjny. Publisher: Warszawa : Trybunał Konstytucyjny, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sądy konstytucyjne w Europie : akty normatywne. T. 4, Białoruś, Litwa, Łotwa, Rosja / red. nauk. Janusz Trzciński ; [wybór i oprac. materiałów źródłowych oraz red. Krzysztof Budziło] ; Trybunał Konstytucyjny. Edition: Według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2000 roku.Publisher: Warszawa : Wydaw. Trybunału Konstytucyjnego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-075098] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Druga izba we współczesnym parlamencie : analiza porównawcza na przykładzie europejskich państw unitarnych / Jarosław Szymanek. Publisher: Warszawa : Kancelaria Senatu, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Encyclopedia of the American presidency. Vol. 1-2, A-I / ed. Leonard W. Levy, Louis Fisher. Edition: Complete and unabridged ed. 1998.Publisher: New York : Macmillan Reference USA - Simon & Schuster Macmillan ; London [etc.] : Simon & Schuster and Prentice Hall International, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Encyclopedia of the American presidency. Vol. 3-4, J-Y, Indeks / ed. Leonard W. Levy, Louis Fisher. Edition: Complete and unabridged ed. 1998.Publisher: New York : Macmillan Reference USA - Simon & Schuster Macmillan ; London [etc.] : Simon & Schuster and Prentice Hall International, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Parlament : model konstytucyjny a praktyka ustrojowa / pod red. Zdzisława Jarosza. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2006. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-062627] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Status prawny posła i senatora / Krzysztof Grajewski. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-063936] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Regulamin Senatu : uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. / [Kancelaria Senatu. Biuro Legislacyjne]. Publisher: Warszawa : Kancelaria Senatu, 2006. Other title: Regulamin Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.Availability: Copies available for loan: [M-046988] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Leksykon instytucji wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa / Radosław Krajewski. Edition: Stan prawny: 1 marca 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-083578] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Politics USA / Robert McKeever and Philip Davies. Edition: 2nd ed.Publisher: Harlow [etc.] : Pearson Education Limited, 2006. Other title: Politics United States of America.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Status posła. Cz. 2, Wybór ekspertyz prawnych do rozdziału 5 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2003 r. nr 221, poz. 2199, ze zm.) / [wybór i oprac. ekspertyz Irena Galińska-Rączy]. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2007. Other title: Wybór ekspertyz prawnych do rozdziału 5 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora [...].Availability: Copies available for loan: [M-063930] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Rada Ministrów : organizacja i funkcjonowanie / pod red. Andrzeja Bałabana ; [aut.] Andrzej Bałaban [et al.]. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-047157] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
  Checked out (1).
Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP / Anna Frankiewicz. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-041352] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Naprawdę jesteśmy trzecią władzą / Lech Gardocki. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym / Zdzisław Czeszejko-Sochacki. Publisher: Warszawa : Biuro TK, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).

Powered by Koha