Logo Krakowskiej Akademii

Kodeks pracy : pełny skorowidz rzeczowy / [oprac. red. Edmund Knyspel].

Contributor(s): Series: Kodeksy - ABCAnalytics: Show analyticsPublication details: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1996.Edition: Stan prawny na dzień 2 czerwca 1996 rDescription: 140 s. ; 21 cmISBN:
  • 8385148663
Other title:
  • Nowy kodeks pracy [Cover title]
Subject(s):
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Książka Biblioteka KA Magazyn M-020812 Available (Zamówienia tylko do Czytelni Głównej) 10038255
Książka Biblioteka KA Magazyn M-020809 Available 10038272
Książka Biblioteka KA Magazyn M-046389 Available 10010011
Total holds: 0

Indeks.

Deklaracja o Prawach Człowieka : (Luksemburg, 29 VI 1991 r.).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Deklaracja Podstawowych Praw i Wolności : (fragmenty dotyczące prawa socjalnego).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (1999/95/WE) z dnia 13 grudnia 1999 r. : dotycząca egzekwowania przepisów odnoszących się do godzin pracy marynarzy na pokładach statków zawijających do portów Wspólnoty.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2002/14/WE) z dnia 11 maja 2002 r. : ustanawiająca ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2002/15/WE) z dnia 11 marca 2002 r. : w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2003/88/WE) z dnia 4 listopada 2003 r. : dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2004/37/WE) z dnia 29 kwietnia 2004 r. : w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy : (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2004/38/WE) z dnia 29 kwietnia 2004 r. : w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2005/36/WE) z dnia 7 września 2005 r. : w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2006/22/WE) z dnia 15 marca 2006 r. : w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2006/54/WE) z dnia 5 lipca 2006 r. : w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy : (wersja przeredagowana).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2008/104/WE) z dnia 19 listopada 2008 r. : w sprawie pracy tymczasowej.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2008/94/WE) z dnia 22 października 2008 r. : w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2009/104/WE) z dnia 16 września 2009 r. : dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy : (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dykretywy 89/391/EWG).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2009/38/WE) z dnia 6 maja 2009 r. : w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym : (wersja przekształcona).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2009/52/WE) z dnia 18 czerwca 2009 r. : przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (96/71/WE) z dnia 16 grudnia 1996 r. : dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. : w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. : dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 988/2009 z dnia 16 września 2009 r. : zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (1999/63/WE) z dnia 21 czerwca 1999 r. : dotycząca Umowy w sprawie organizacji czasu pracy marynarzy przyjętej przez Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) i Federację Związków Zawodowych Pracowników Transportu w Unii Europejskiej (FST) : załącznik - Umowa Europejska w sprawie organizacji czasu pracy marynarzy.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (2000/43/WE) z dnia 29 czerwca 2000 r. : wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (2000/78/WE) z dnia 27 listopada 2000 r. : ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (2000/79/WE) z dnia 27 listopada 2000 r. : dotycząca Europejskiego porozumienia w sprawie organizacji czasu pracy personelu pokładowego w lotnictwie cywilnym, zawartego przez Stowarzyszenie Europejskich Linii Lotnicznych (AEA), Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF), Europejskie Stowarzyszenie Cockpit (ECA), Stowarzyszenie Linii Lotnicznych Regionów Europy (ERA) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotnicznych (IACA).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (2001/23/WE) z dnia 12 marca 2001 r. : w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów / oprac. Andrzej Świątkowski, Halina Wierzbińska. by
  • Świątkowski, Andrzej, (1944- )
  • Wierzbińska, Halina
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (2001/86/WE) z dnia 8 października 2001 r. : uzupełniająca statut Spółki Europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (2003/72/WE) z dnia 22 lipca 2003 r. : uzupełniająca Statut Spółdzielni Europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (2003/86/WE) z dnia 22 września 2003 r. : w sprawie prawa do łączenia rodzin.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (2004/113/WE) z dnia 13 grudnia 2004 r. : wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (2005/47/WE) z dnia 18 lipca 2005 r. : dotycząca umowy między Stowarzyszeniem Kolei Europejskich (CER) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie niektórych aspektów warunków pracy pracowników wykonujących pracę w trasie uczestniczących w świadczeniu interoperacyjnych usług transgranicznych w sektorze kolejowym.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (2006/109/WE) z dnia 20 listopada 2006 r. : dostosowująca dyrektywę 94/45/WE w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (2009/13/WE) z dnia 16 lutego 2009 r. : dotycząca wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (2009/50/WE) z dnia 25 maja 2009 r. : w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (2010/18/UE) z dnia 8 marca 2010 r. : w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylająca dyrektywę 96/34/WE.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (79/7/EWG) z dnia 19 grudnia 1978 r. : w sprawie stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego / oprac. Andrzej Świątkowski, Halina Wierzbińska. by
  • Świątkowski, Andrzej, (1944- )
  • Wierzbińska, Halina
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (86/613/EWG) z dnia 11 grudnia 1986 r. : w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek, w tym w rolnictwie, oraz w sprawie ochrony kobiet pracujących na własnych rachunek w okresie ciąży i macierzyństwa.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (89/391/EWG) z dnia 12 czerwca 1989 r. : w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (89/654/EWG) z dnia 30 listopada 1989 r. : dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w miejscu pracy : (pierwsza szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (89/656/EWG) z dnia 30 listopada 1989 r. : w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochronnego : (trzecia dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (90/270/EWG) z dnia 29 maja 1990 r. : w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe : (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 87/391/EWG).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (91/383/EWG) z dnia 25 czerwca 1991 r. : uzupełniająca środki mające wspierać poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w pracy pracowników pozostających w stosunku pracy na czas określony lub w czasowym stosunku pracy.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (91/533/EWG) z dnia 14 października 1991 r. : w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (92/58/EWG) z dnia 24 czerwca 1992 r. : w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dziewiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (92/85/EWG) z dnia 19 października 1992 r. : w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią : (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (94/33/WE) z dnia 22 czerwca 1994 r. : w sprawie ochrony pracy osób młodych.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (94/45/WE) z dnia 22 września 1994 r. : w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (96/34/WE) z dnia 3 czerwca 1996 r. : w sprawie porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez UNICE, CEEP oraz ETUC.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (97/74/WE) z dnia 15 grudnia 1997 r. : rozszerzająca na Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dyrektywę 94/45/WE w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (97/75/WE) z dnia 15 grudnia 1997 r. : zmieniająca i rozszerzająca na Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dyrektywę 96/34/WE w sprawie porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracowników (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (97/81/WE) z dnia 15 grudnia 1997 r. : dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (98/23/WE) z dnia 7 kwietnia 1998 r. : w sprawie rozszerzenia dyrektywy 97/81/WE w sprawie porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) na Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (98/24/WE) z dnia 7 kwietnia 1998 r. : w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy : (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (98/59/WE) z dnia 20 lipca 1998 r. : w prawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (99/70/WE) z dnia 28 czerwca 1999 r. : dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej : (wersja skonsolidowana).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. : uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1251/70 dotyczące prawa pracowników do pozostania na terytorium Państwa Członkowskiego po ustaniu zatrudnienia w tym państwie.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. : w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1612/68 z dnia 15 października 1968 r. : w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty (tekst ujednolicony).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Stosunek pracy. Dział 2, rozdz. 2, Umowa o pracę. Oddział 3, Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem / Zbigniew Góral. by
  • Góral, Zbigniew [Autor]
Source: Kodeks pracy : komentarz
Availability:
No items available.
Stosunek pracy. Dział 2, rozdz. 2, Umowa o pracę. Oddział 4, Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę / Zbigniew Góral. by
  • Góral, Zbigniew [Autor]
Source: Kodeks pracy : komentarz
Availability:
No items available.
Stosunek pracy. Dział 2, Rozdz.1, Przepisy ogólne. Art. 22(2), Monitoring w zakładzie pracy / Magdalena Kuba. by
  • Kuba, Magdalena [Autor]
Source: Kodeks pracy : komentarz
Availability:
No items available.
Stosunek pracy. Dział 2 , Rozdz.1, Przepisy ogólne. Art. 22(3), Monitoring poczty elektronicznej pracownika / Magdalena Kuba. by
  • Kuba, Magdalena [Autor]
Source: Kodeks pracy : komentarz
Availability:
No items available.
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej : (wersja skonsolidowana).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Traktat o Unii Europejskiej : (wersja skonsolidowana).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Wspólnotowa Karta Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników : (z dnia 9 grudnia 1989 r.).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Logo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny